منطقه عملیاتی رشت
کد نمایندگی : 19
آدرس وب سایت : www.butanerun.com
پست الکترونیک : info@butanerun.com
تلفن : 013-58111326
فاکس : 013-58111337
: آقای بادپر
آدرس : رشت - میدان انتظام(رازی)- کیلومتر 3 جاده جیرده شهرک صنعتی سفیدرود
موقعیت روی نقشه :