رضا زارع
نام و نام خانوادگی : رضا زارع
پست الکترونیک : rzare@butanerun.com
سمت در سازمان : کارشناس فروش
سوابق تحصیلی : لیسانی مهندسی صنایع

شرح وظایف و مسئولیتها :

نظارت و مشاركت در كميته نرخ گذاري

تنظيم و عقد قراردادهاي خدمات حمل

نظارت و مشاركت در امور مربوط به مناقصات

نظارت بر دريافت مطالبات شركت

پاسخگوئي به امور نمايندگان بين المللي


تلفن مستقيم: 88516386 داخلي 463