فرهاد آقارفیعی
نام و نام خانوادگی : فرهاد آقارفیعی
پست الکترونیک : vehicledep@butaneco.com
سمت در سازمان : معاون عملیات
سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک
شرح وظايف و مسئوليت ها:
·         برنامه ريزي،  هماهنگي، هدايت و نظارت ناوگان حمل و نقل(جاده پيما و ريلي)
·         عضويت در كميته هاي تخصصي حمل و نقل و نرخ گذاري مناقصات
·         كنترل و نظارت بر برداشت، حمل و تخليه محموله ها
·         تعيين نرخ هاي بهينه كرايه حمل
·         نظارت بر ارزيابي و كنترل عملكرد رانندگان حمل و نقل
 
تلفن مستقيم:  88516384