جلسه بررسی عملکرد و راهکارهای بهبود عملیات بوتان ران

جلسه بررسی عملکرد و راهکارهای بهبود عملیات بوتان ران

 

برگزاری جلسه ای با هدف بررسی عملکرد و راهکارهای بهبود عملیات بوتان ران با حضور مدیرعامل، مدیران، روسا و سرپرستان مناطق عملیاتی در دفتر مرکزی در تهران مورخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۱ برگزار شد. با توجه به گستردگی مناطق عملیاتی و شعب شرکت بوتان ران در سراسر کشور، این جلسات با رویکرد تحکیم روابط به صورت دوره ای در سال در دفتر مرکزی بوتان ران برگزار می شود.